Stortinget

Aksjonærforeningen på Stortinget

Under finanskomiteens høring i forbindelse med statsbudsjettet for 2018 fremmet Aksjonærforeningen følgende tre krav:

  • Utbytter må omfattes av skatteutsettelsen i aksjesparekonto (ASK) innen utløpet av overgangsperioden.
  • Samtlige innskudd på ASK-kontoen i løpet av året må inngå i skjermingsgrunnlaget
  • Oppjustering av avkastningen på sparekapital plassert i aksjer og aksjefond må fjernes.

Kravene er nærmere underbygget i dette notatet som komiteen mottok og som vil bli fulgt opp i møter med enkeltmedlemmer i komiteen.

0