Aksjefondene underkommuniserer kostnadsaspektet

Aksjonærforeningen etterlyser større åpenhet i brev til Finanstilsynet

Oslo, 5. februar 2014

Finanstilsynet

Den som selger eller formidler salg av andeler i verdipapirfond er underlagt strenge krav til informasjon. Slik nøkkelinformasjon - der kostnader naturlig nok er et sentralt element - skal etter loven gis potensielle andelskjøpere før tegning av andeler finner sted. Etter at tegning har funnet sted og kundeforholdet er opprettet, har imidlertid forvaltningsselskapene ingen lovpålagt plikt til å informere kunden om kostnadene knyttet til den tjenesten vedkommende får levert. Derfor får forvaltningsselskapenes personkunder normalt heller ingen informasjon om dette.

I de periodiske rapporter som iht verdipapirfondlovens § 8-7 sendes andelseierne, er det etter hva vi har kunnet bringe på det rene kun KLP Kapitalforvaltning som praktiserer åpenhet på dette området. De øvrige forvaltningsselskapene gir ingen informasjon om hva de har belastet kunden i angjeldende periode. Verken uttrykt i prosent eller som beløp.

Forklaring ligger formodentlig i at forvaltningshonoraret i formelt sett ikke belastes den enkelte andelseier direkte, men indirekte via det fondet hun eller han eier andeler i, Båndene mellom den enkelte andelseier og forvaltningsselskapet er imidlertid så sterke at dagens praksis formodentlig gjør verdipapirfondbransjen til den eneste eksisterende regulerte næring som er fritatt for plikten til å utstede kvittering til sine kunder for mottatt oppgjør. Etter hva vi forstår er det dessuten bare personkunder som unndras slik informasjon.

Verdipapirfondloven slår i § 8-7 fast at andelseierne periodevis skal få informasjon om sin beholdning av andeler i fondet. Ettersom belastet forvaltningshonorar jo de facto reduserer verdien på andelseiers beholdning med vedkommendes relative andel, er det ganske klart at dette er forhold man bør kunne forvente informasjon om i lys av nevnte bestemmelse.

Dagens praktisering av verdipapirfondlovens § 8-7 er etter Aksjonærforeningens oppfatning meget uheldig ikke bare fordi det tåkelegger forvaltertjenestens faktiske kostnad, men også blant annet fordi det effektivt nøytraliserer kostnadsaspektet som konkurransefaktor i dette markedet.

Vi vil derfor anmode Finanstilsynet om å oppfordre forvaltningsselskaper under tilsyn om å endre praksis på dette området slik at de i fremtiden i sin periodiske informasjon til kundene presiserer hvilket forvaltningshonorar som er belastet kunde/andelseier - uttrykt både i prosent og som beløp.

Dessuten anmoder vi om at tilsynet anbefaler departementet om at eventuelle forskrifter med hjemmel i § 8-7 også får regler om dette.

 

Med vennlig hilsen

AKSJONÆRFORENINGEN