Innlegg Næringskomiteen

Innlegg Næringskomiteen oktober 2015

Regjeringens ambisjon er i henhold til sin politiske plattform blant annet å øke småsparernes eierskap i norske bedrifter og å stimulere ansattes medeierskap. Denne komité ba dessuten i sine merknader til eierskapsmeldingen i vår, regjeringen om å utrede modeller (herunder KLAS) slik at det blir enklere for folk flest å investere i aksjer og eierskap i norske bedrifter. Komiteen har da også sikkert notert at regjeringen så langt verken har levert på sin egen ambisjon eller respondert på komiteens anmodning.

Men når sant skal sies. Det er ingen lett oppgave komiteen har pålagt regjeringen. Det er egentlig ganske djervt å be byråkratene utrede modeller på dette området. For mens kreativiteten har vært stor med hensyn til å få folk til å spare indirekte i aksjer via kjøp av ulike spareprodukter som i all hovedsak sender folks sparepenger utenlands etter at minst én kommersiell aktør har tatt sin del av kaka - så har det av ulike grunner på lang, lang tid nesten ikke vært tenkt nytt når det gjelder det å få folk flest til å spare direkte i norske bedrifter.

Medeierskapsutvalg og -melding

Det er lett å si at man skal øke småsparernes eierskap. Mye vanskeligere å fortelle hvordan. Det er lett å peke på regjeringen å si utred modeller. Mye vanskeligere for embetsverket å finne modellene. Til hjelp i jakten på svarene foreslår vi derfor at Stortinget ber om en medeierskapsmelding

  • Forfattet av et regjeringsoppnevnt Medeierskapsutvalg
  • Sammensatt av representanter for næringsliv, arbeidstakere, sparere og berørte departementer
  • For å utforme en helhetlig strategi for hvordan regjeringen vil stimulere folk flest generelt og ansatte spesielt, til å ta medeierskap i norske bedrifter.

Strategien bør beskrive hvordan forhold som kunnskapsformidling, statlig eierskapsutøvelse, prinsipper for nedsalg og privatisering, regler for ansattes medeierskap og beskatning mm best mulig kan spille sammen. Utvalget skal også identifisere og utvikle som møter bedriftenes og sparernes behov.

Målet må være ved hjelp av en helhetlig politikk og formålstjenlige virkemidler, å knytte det sparende publikum og det verdiskapende næringslivet tettere sammen. Et næringsliv - og ikke minst et næringsliv i omstilling - står sterkere med opinionen i ryggen.

KLAS - Konto for Langsiktig Aksjesparing

Regjeringen har lovet å utrede KLAS og i vår mer eller mindre purret denne komité på utredningen. Så langt foreligger det ingen utredning. Tross skattemelding. Så før forslaget som er mer aktuelt og relevant enn noen sinne - og formodentlig den laveste hengende frukten for å øke småsparernes eierskap - koker bort i kålen, ber vi komiteen bevirke at Regjeringen annonserer i statsbudsjettet for 2016 at den med utgangspunkt i KLAS vil vurdere om anvendelsesområdet til skattelovens fritaksmetode kan utvides til også å omfatte personlige sparere.

Bestillingen fra Aksjonærforeningen er altså:

  • Medeierskapsutvalg
  • KLAS-utredning.